Scouting Guldemond Onderhoudsteam

SCOUTIN­GULDE­MOND ONDER­HOUDS TEAM

SOT, Het Scoutin­gulde­mond Onder­houds Team, verantwoordelijk voor het gebouw en het omliggende ter­rein, dit team bestaat op dit moment uit vier ent­hou­si­aste leden, van links naar rechts; Cor Kruide­nier, Maarten Zeypveld, Daniel aan de Wiel en Matthew Houwing

sot.jpg

Wat doet het sot?

Het sot onder­houdt het nu 36 jaar jonge gebouw en het omliggende ter­rein in de breed­ste zin van het woord, van klein tot groot alles wat in onze macht licht pakken we aan. Denk aan het her­stellen van elek­tra, repar­eren van bezem­ste­len, plaat­sen van hekken, energiezuinige voorzienin­gen, snoeien van het groen et cetera.

Onlangs hebben we in samen­werk­ing met het POT (Posei­don Oder­houds Team) de boten­loods aangepakt, omdat we er een stuk bij hebben wat voorheen van de INKA’s was. Er moest elek­tra omgelegd wor­den omdat de lei­din­gen nog naar de buren liepen, al het oude instal­latiew­erk is ver­wi­jderd en er zijn nieuwe tl arma­turen opge­hangen. Tevens zijn er energiezuinige led arma­turen opge­hangen die aan kun­nen als zijnde loopver­licht­ing wat een hoop energie bespaart. Ook was er in de jaren aardig wat verza­melt en is er een grote opruim­ing geweest.

De woens­da­gavond is de vaste klusavond maar ook op zater­dag zijn we vaak bezig met kleine reparaties, we hebben in de lei­d­ingkamer een lijst hangen met gep­lande werkza­amhe­den. We werken niet op “bestelling” maar goede ideeen zijn altijd welkom.

Geschiede­nis Scoutin­gulde­mond in het kort

Vroeger was het gebouw nog een boerderij genaamd Gulde­mond, deze werd door de groep op 13 feb­ru­ari 1973 in gebruik genomen als club­huis, helaas is deze tij­dens een brand op 10 april 1979 volledig ver­woest. Op 2 juli 1980besluit de gemeen­ter­aad tot her­bouw van het groepshuis en op 14 novem­ber 1981 werd het gebouw offi­cieel geopend en in gebruik genomen. Sinds­dien zijn er vele aan­passin­gen en ver­be­terin­gen ver­richt en kan het gebouw nog steeds met zijn tijd mee.